• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2019

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2019 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Набавка на гориво за земјоделска механизација МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје 169,491,525.00
Министерство за образование и наука Услуги за преведување, лектура, стручна редакција, графичко, техничко уредување, печатење и дистрибуција на учебници за основно и средно образование. Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за печатење на весници - Печатница ДООЕЛ Европа 92 Кочани 157,500,000.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Набавка на Eнергетски кабли со пластична изолација Номинален напон U0/U 0,6/1 kV Друштво за производство трговија и услуги МАК КАБ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 157,410,127.00
Министерство за здравство Набавка на лек Nusinersen за пациенти со спинална мускулна атрофија (СМА) Друштво за трговија и услуги ЕУРО - ФАРМ увоз-извоз ДООЕЛ Битола 154,978,866.00
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Ангажирање на помошна механизација за потребите на рударската оператива во ПЕ Рудници (РЕК Битола) Друштво за производство, трговија, услуги и транспорт МИС-КОМЕРЦ Митко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 151,748,000.00
Министерство за транспорт и врски Изградба на дел од фекална канализација за Индустриска зона Визбегово, општина Бутел Трговско друштво за производство проектирање и инженеринг ВАРДАРГРАДБА ДОО с. Трубарево - Скопје 147,262,161.00
АД МЕПСО Набавка на нов 400/110 kV трансформатор Kolektor Etra 147,169,500.00
ЕВН Македонија АД- Скопје UPE-изолирани енергетски кабли Номинален напон Uo/U 12/20 kV и номинален напон U0/U 20/35 kV Друштво за градежништво и градежно занаетчиски работи СПЕКТАРТЕРМО ДОО Скопје 141,600,000.00
Јавно претпријатие за државни патишта Електрична енергија во времетраење од две години Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје 141,600,000.00
ЈП Водовод и канализација - Скопје Набавка на електрична енергија – по спецификација Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје 141,600,000.00
  • Сподели