• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2019

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2019 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
ЕВН Македонија АД- Скопје Склучување на рамковни спогодби за земјено-градежни и електромонтажни работи за корисничко-енергетски центри на ЕВН Македонија АД Скопје Друштво за градежништво и градежно занаетчиски работи СПЕКТАРТЕРМО ДОО Скопје 102,002,188.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Набавка на Трифазни маслени дистрибутивни трансформатори од 50-1600 кВА Друштво за градежништво и градежно занаетчиски работи СПЕКТАРТЕРМО ДОО Скопје 101,586,170.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Набавка на Трифазни маслени дистрибутивни трансформатори од 50-1600 кВА Kimtech Bulgaria Ltd. 98,179,953.00
Министерство за правда, Управа за извршување на санкциите Изведба на градежно-занатски работи во КПД Идризово, Општина Гази Баба, Скопје Трговско друштво за производство трговија и услуги ИНСТАЛАЦИЈА увоз-извоз Исмаил ДООЕЛ с. Д. Дол Зајас 97,920,884.00
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Замена на предтурбински пеперуткасти затворачи на турбина А и Б во ХЕЦ Тиквеш, турбина А и Б во ХЕЦ Глобочица и турбина 1, 2 и 3 во ХЕЦ Шпиље Друштво за градежништво и градежно занаетчиски работи СПЕКТАРТЕРМО ДОО Скопје 96,607,048.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Склучување на рамковни спогодби за земјено-градежни и електромонтажни работи за корисничко-енергетски центри на ЕВН Македонија АД Скопје Друштво за градежништво трговија и услуги АДРА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 93,767,423.00
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Услуга од специјализирана работна рака за ремонтни активности во ПЕ Термоелектрани, РЕК Битола за 2019 година Друштво за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола 93,338,000.00
Јавно претпријатие за државни патишта Банкарски услуги во времетраење од три години ХАЛК БАНКА АД Скопје 90,000,000.00
Министерство за транспорт и врски Измена на Договор за изградба на пречистителна станица за вода за пиење за регионален водоснабдителен систем Липково, резервоар за н.м.Липково и довод до постоечка мрежа на н.м. Липково, општина Липково (ј.н. 7/2018) Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица 89,808,850.00
Министерство за образование и наука Откуп на учебници и придружен дидактички и работен материјал за основно обрзование за учебната 2019/2020 година (дел 5) Друштво за продукција, маркетинг, дизајн, промет и услуги АРБЕРИА-ДЕСИГН ДООЕЛ експорт-импорт Тетово 85,005,631.00
  • Сподели