• |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2019

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2019 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Јавно претпријатие за државни патишта Докомплетирање на проектна документација за автопат Кичево - Охрид Градежен институт МАКЕДОНИЈА АД-Скопје 141,149,240.00
Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ Обезбедување на комуникациска инфраструктура и loud платформа, функционална и оперативна надградба, опрема и делови за потреби на имплементираниот систем за контрола и управување на јавниот градски транспорт и електронска наплата на билети во возилата на ЈСП Скопје за период од 24 месеци Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации - Скопје 138,058,873.00
Агенција за државни патишта Дрезини Teknik Raylı Sistemler Peyzaj İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 128,523,087.00
Општина Тетово Чистење и депонирање на комуналниот отпад на локалитет с.Фалиште ДРИСЛА – СКОПЈЕ ДОО Батинци, Студеничани 117,264,546.00
ЈП Комунална хигиена Скопје Ангажирање на агенција за привремени вработувања Приватна агенција за вработување МОТИВИ Скопје 116,230,000.00
Министерство за транспорт и врски Изградба на водоводна мрежа за делот од Индустриска зона Визбегово, општина Бутел Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица 114,312,552.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Набавка на услуга за обезбедување Друштво за обезбедување на лица и имот НИКОБ ДОО експорт-импорт Скопје 109,083,920.00
Министерство за образование и наука Откуп на учебници и придружен дидактички и работен материјал за основно образование за учебната 2019/2020 година (дел 6) Друштво за графички услуги и трговија АРС ЛАМИНА ДОО Скопје 107,068,720.00
Министерство за транспорт и врски Изградба на примарна фекална канализација за населено место Арачиново, општина Арачиново Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица 104,974,253.00
Министерство за здравство Лекови за лекување на ретки болести Друштво за трговија, застапништво и маркетинг ЦАРСО ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Илинден 102,664,800.00
  • Сподели