• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2019

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2019 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Ископ на јаловина во микролокација 6 РЕК Битола Друштво за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола 82,600,000.00
Министерство за внатрешни работи на РСМ Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) гориво Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДОО с.Пласница 82,600,000.00
Јавно претпријатие за државни патишта Изградба на државен пат Р1402, делница Старо Коњарево - Ново Коњарево. Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица 82,587,508.00
Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје Градежни работи за изградба на објект Блок 1 Урбана 3аедница 3 ГП 1.15 во Неготино Друштво за градежништво, производство, трговија, угостителство и услуги ВИА ИНЖИНЕРИНГ 82,553,462.00
Град Скопје Реконструкција, одржување на бул. “Никола Карев“ (четврта лента) Друштво за градежништво, транспорт, трговија и услуги ЈУ-БАЈ 2 Амет ДООЕЛ с.Бојане Скопје 74,306,818.00
Агенција за храна и ветеринарство Лабораториски услуги за здравствена заштита на животните од заразни болести. Факултет за ветеринарна медицина 74,031,946.00
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Светли деривати за сопствени бензиски пумпи за РЕК Битола Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДОО с.Пласница 73,453,756.00
ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија Лекови за потребите на ЈЗУ Укро Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје 72,878,264.00
ЈПКД Комуналец - Струмица Услуги за подигање на смет Друштво за производство,трговија и услуги ДАСМАК ДООЕЛ увоз-извоз Струмица 72,174,060.00
Јавно претпријатие за државни патишта Чистење на канавки, риголи, пропусти, берми и кресање на банкини во времетраење од две години Друштво за трговија,сообраќај и услуги МИРСАТ КОМЕРЦ увоз-извоз Зеќир Зеќироски с.Челопеци Кичево 70,800,000.00
  • Сподели