• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2019

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2019 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Јавно претпријатие за државни патишта Чистење на канавки, риголи, пропусти, берми и кресање на банкини во времетраење од две години Трговско друштво за еколошки, комунални и други услуги ЕКО КЛУБ ДООЕЛ Битола 70,800,000.00
Министерство за образование и наука Изведба на рехабилитација на основни и средни училишта Трговско друштво за производство трговија и услуги ИНСТАЛАЦИЈА увоз-извоз Исмаил ДООЕЛ с. Д. Дол Зајас 69,728,253.00
Јавно претпријатие за државни патишта Осветлување на раскрсници, клучки, тунели и мостови на државните патишта. Друштво за градежно занаетчиски работи,трговија и услуги ДИГИТАЛ ДООEЛ Струмица 69,722,746.00
Град Скопје Реконструкција, одржување на бул. „Партизански одреди“ од бул. „8-ми Септември“ до мост Обединети нации (фазна реализација) Друштво за градежништво, транспорт, трговија и услуги ЈУ-БАЈ 2 Амет ДООЕЛ с.Бојане Скопје 68,704,285.00
Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје Градежни работи за изградба на објект Плачковички одреди Л1 во Виница Друштво за производство, трговија градежништво и услуги ДЕКОН-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 68,524,611.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Набавка на Eнергетски кабли со пластична изолација Номинален напон U0/U 0,6/1 kV Друштво за производство,трговија и услуги ЕУРО ВИЗИФ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје 67,597,480.00
ЈП Комунална хигиена Скопје Горива Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДОО с.Пласница 66,657,297.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Склучување на рамковни спогодби за земјено-градежни и електромонтажни работи за корисничко-енергетски центри на ЕВН Македонија АД Скопје Друштво за градежништво и градежно занаетчиски работи СПЕКТАРТЕРМО ДОО Скопје 66,346,760.00
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Осигурителни услуги Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп 66,000,000.00
Град Скопје Ангажирање на специјални возила со соларка и плуг за зимско одржување на сообраќајници на територија на Град Скопје и набавка на индустриска сол за одржување на улици во зимски услови Друштво за производство трговија и услуги АПОЛО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 64,900,000.00
  • Сподели