• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2019

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2019 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Гумени транспортни ленти со платно за ПЕ Рудници РЕК Битола Друштво за посредништво, трговија и услуги МБФ ГЛОБАЛ ДОО Скопје 211,895,442.00
Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати Делива набавка на Еуродизел БС (Д-Е-V) (Дизел гориво EN 590) во количина до 21.524.400 литри Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 204,999,999.00
Министерство за здравство Вакцини за континуирана имунизација и вакцини по епидемиолошки индикации на населението во Република Македонија за период јуни 2018-јуни 2020 година со повеќегодишна јавна набавка Друштво за производство и промет на хемиски и козметички производи ЕЛБИЈОР ДОО увоз-извоз Скопје 204,878,471.00
М.Ж. ТранспортАД-Скопје Дизел гориво и нафтени деривати Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДОО с.Пласница 202,606,000.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Набавка на PLC броила и дополнителна опрема ADD Bulgaria OOD 193,667,892.00
Министерство за здравство Вакцини за континуирана имунизација и вакцини по епидемиолошки индикации на населението во Република Македонија за период јуни 2018-јуни 2020 година со повеќегодишна јавна набавка Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје 191,552,445.00
Министерство за здравство Вакцини за континуирана имунизација и вакцини по епидемиолошки индикации на населението во Република Македонија за период јуни 2018-јуни 2020 година со повеќегодишна јавна набавка Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје 190,076,250.00
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Услуга од специјализирана работна рака за ремонтни активности во ПЕ Термоелектрани, РЕК Битола за 2019 година Друштво за проектирање, производство и монтажа на челични конструкции и опрема, увоз-извоз ФАКОМ АД - Скопје 184,424,560.00
Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о. Набавка на стоки -индустриска сол за зимско одржување на патишта-рефус Друштво за трговија,производство и услуги ДИМАКС РУДНИЦИ ДООЕЛ Сопотница, Демир Хисар 172,264,365.00
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Делива набавка на Еуродизел БС (Д-Е-V) (Дизел гориво EN 590) во количина до 10.371.000 литри Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 170,833,333.00
  • Сподели