• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2016

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2016 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост Изградба на магистрален гасовод Делница Неготино(Кавадарци)-Битола Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје 2,239,000,000.00
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Изградба на брана Речани на Оризарска река, општина Кочани Друштво за рударство и градежништво СИЛЕКС НЕМЕТАЛИ СТ ДООЕЛ Кратово 1,880,186,435.00
Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост Изградба на магистрален гасовод Делница Скопје-Тетово-Гостивар Друштво за градежништво и услуги РАПИД БИЛД ДОО Куманово 1,782,270,000.00
Министерство за образование и наука Изработка на техничка документација за изградба на училишни објекти и училишни спортски сали Градежен институт МАКЕДОНИЈА АД-Скопје 1,752,300,000.00
Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје Набавка на природен гас до 126.000.000Нм3 Sintez Green Energy Cyprus Limited 1,676,367,000.00
Народна Банка на Република Македонија ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бал Транс ДОО 1,477,332,301.00
Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост Изградба на магистрален гасовод Делница Блок станица 5-Неготино со ГМРС Штип и ГМРС Неготино Друштво за градежништво и услуги РАПИД БИЛД ДОО Куманово 1,146,617,488.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Целосно електронски трифазни броила за директно приклучување Друштво за трговија, производство, услуги и сервис ИСКРА АТГ ДОО Скопје 950,136,000.00
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Работи за изведба на Главен довод за наводнување од системот Равен - Речица Друштво за производство, градежништво, трговија и угостителски услуги АК-ИНВЕСТ 907,409,592.00
Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ Еуродизел БС (D-E V) Акционерско друштво за продажба и транспорт на нафтени деривати АЛОВ АД Гевгелија 619,677,000.00
  • Сподели