• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2016

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2016 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за образование и наука Откуп на учебници за основно и средно образование и дополнителен дидактички и работен материјал за адаптираните учебници од странство за учебната 2016/2017 Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства ПРОСВЕТНО ДЕЛО Скопје 92,943,371.00
ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија Лекови за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија и ЈЗУ Клиничка болница Битола Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје 89,099,217.00
Министерство за образование и наука Санација и адаптација на СД Гоце Делчев блок А Друштво за градежништво, трговија и услуги НБ-ЦОМПАНУ ДОО Тетово 89,044,122.00
Јавно претпријатие за државни патишта Надзор на изградба на државен пат А2, делница Страцин – Ранковци – Крива Паланка Друштво за проектирање, градежништво, трговија и услуги ДИВИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 87,309,380.00
ЈП Македонски шуми п.о - Скопје Нафта и нафтени деривати МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје 87,084,000.00
Општина Куманово Превоз на ученици во основни и средни училишта во Општина Куманово Друштво за превоз,производство,трговија и услуги ОЛИ-ТРАВЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 83,558,601.00
АД Македонска пошта Услуга – одржување и сервисирање на возила на АД Македонска пошта Друштво за производство промет и услуги увоз-извоз БАДА-АНГРОМЕХАНИКА Прилеп ДООЕЛ 82,600,000.00
Министерство за внатрешни работи на РСМ ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО 1 (ЕЛ-1) Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДОО с.Пласница 82,600,000.00
Општина Гостивар Склучување на рамковна спогодба за изградба и реконструкција на локални патишта, улици, тротоари, патеки и спортски терени и надградба на постоечките мрежни линии и проширување на мрежата со нови линии Друштво за градежништво, трговија и услуги ГАМА ГРАДБА ДООЕЛ Скопје, Друштво за производство трговија и услуги ДОН-ХАУС ДООЕЛ експорт-импорт с.Мала Речица Тетово, Друштво за градежништво,производство и инженеринг увоз-извоз ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар, Друштво за градежништво проектирање и трговија ПОЛИ ПРОЈЕКТ ИНГ ДОО експорт-импорт Гостивар, Друштво за транспорт трговија и услуги МАГНУМ ТРАНС Р ДООЕЛ увоз извоз Гостивар, Друштво за производство трговија и услуги ДРИТА Мемедали и др. ДОО увоз-извоз Д.Бањица, Друштво за производство,трговија,транспорт,градежништво и услуги ГАРТЕН БАУ ЦЕЛИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Чајле,Гостивар 80,000,000.00
Општина Тетово Интервентни санациони-градежни работи на инфраструктурни објекти вo Општина Тетово Друштво за градежништво, трговија и услуги НБ-ЦОМПАНУ ДОО Тетово 80,000,000.00
  • Сподели