• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2016

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2016 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за здравство Jавна набавка на работи Изведба на санација, реконструкција и доградба на ЈЗУ Универзитетска Клиника по Хируршки Болести Св. Наум Охридски- Скопје Друштво за производство,инжинеринг,услуги и трговија КОНСТРУКТОР Рената и ДР.ДОО Експорт-Импорт Скопје 147,500,000.00
АД МЕПСО Осигурување на имот и вработени во АД МЕПСО за три (3) осигурителни години Акционерско друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје 145,491,291.00
ЈП Водовод и канализација - Скопје набавка на електрична енергија - по спецификација Друштво за производство, трговија и услуги МИСТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 141,600,000.00
Општина Сопиште Изградба на систем за снабдување со вода за пиење Друштво за градежништво, трговија и услуги БАУЕР БГ ДОО Скопје 140,335,956.00
Јавно претпријатие за државни патишта Санација на мостови на државен пат А2 делница од Гостивар (мост кај село Здуње) до село Колари Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје 136,986,223.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Набавка на нафтени деривати (гориво) со користење на безготовинска картичка за плаќање Друштво за трговија на нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 133,833,383.00
Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје Градежни, градежно занатски и инсталатерски работи за обезбедување услови за одржување на УЕФА Супер Купот во фудбал во Август 2017 година на Национална Арена Филип II Македонски во Скопје Друштво за градежништво, производство, трговија, угостителство и услуги ВИА ИНЖИНЕРИНГ 129,332,440.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Целосно електронски еднофазни броила за директно приклучување Друштво за трговија, производство, услуги и сервис ИСКРА АТГ ДОО Скопје 120,298,636.00
АД Електрани на Македонија - Скопје 01-171/2015 Услуга од застапување пред Меѓународна Арбитража Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP 120,000,000.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Изолиран нисконапонски воздушен кабел-самоносив кабловски сноп (СКС) Uo/U 0,6/1 kV со самоносечки проводник и самоносив кабловски сноп Друштво за производство трговија и услуги МАК КАБ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 115,640,000.00
  • Сподели