• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2016

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2016 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Град Скопје Реконструкција на фасади на постојни објекти во централно градско подрачје на Градот Скопје на ул.“Македонија“ бр.6, 13, 32, 35, 40 и 47 Друштво за градежништво,производство и инженеринг увоз-извоз ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар 70,475,222.00
ЈП Македонија пат- Скопје Индустриска сол за зимско одржување на патишта-рефус Друштво за промет на големо и мало, застапување, посредување и реекспорт КИ-ЕМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 67,649,400.00
Министерство за внатрешни работи на РСМ Регистарски таблици на моторни и приклучни возила и пробни таблици за моторни и приклучни возила и Регистарски таблици на Полицијата Друштво со ограничена одговорност РАДЕ КОНЧАР-КОНТАКТОРИ И РЕЛЕИ-Скопје 67,549,831.00
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија Набавка, монтажа и ставање во функција на аудио-видео опрема за прес-центар и сали за состаноци во објектот на Владата на Република Македонија Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации - Скопје 64,338,067.00
ЈП Водовод и канализација - Скопје Непредвидени работи потребни за доизградба на изведување на градежни и градежно занаетчиски работи за доизградба и довршување на сите фази на управна зграда на ЈП Водовод и канализација Скопје Друштво за градежништво, посредување, трговија и услуги АЛДИНГ-ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје 64,059,350.00
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Изградба на дел од систем за водоснабдување на ТИРЗ Прилеп Друштво за градежништво, транспорт и трговија ТРАНС МЕТ ДОО Скопје 63,080,470.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Дрвени столбови Трговско друштво за сообраќај, внатрешен и надворешен промет КВАНТУМ ДОО Скопје 62,540,000.00
Национална Установа Македонска Опера и Балет Реновирање на салонот во Македонската опера и балет Друштво за производство, промет, проектирање, монтажа и инсталирање, инжењеринг ПРОМОНТИНГ ДООЕЛ Скопје 61,971,240.00
  • Сподели