• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2016

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2016 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
ЕВН Македонија АД- Скопје 20/0,4 kV/kV Бетонски компактни трафостаници ПС електрик ООД 106,471,400.00
Министерство за внатрешни работи на РСМ Еуродизел БС (Д-Е V) Друштво за трговија на нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 103,840,000.00
ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија Лекови за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија и ЈЗУ Клиничка болница Битола Друштво за трговија, производство и услуги ПРОМЕДИКА ДОО Скопје 103,068,000.00
Град Скопје Реконструкција на фасада на постоен објект во централно градско подрачје на Градот Скопје на ул.“Даме Груев“ бр.14, и бр. 4.5.8 Друштво за градежништво, транспорт и трговија ТРАНС МЕТ ДОО Скопје 103,053,339.00
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Изградба на парцела со В4 намена за ТИРЗ Струга Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица 101,582,286.00
Јавно претпријатие за државни патишта Рехабилитација на државен пат Р1106, делница мост Близанско - Калуѓерец Друштво за производство трговија и услуги ЕСКАВАТОРИ-МК ДООЕЛ увоз-извоз-Скопје 101,500,005.00
Министерство за транспорт и врски Изградба на филтер станица на водоснабдителен систем во Тетово, Општина Тетово Друштво за производство, градежништво, трговија и угостителски услуги АК-ИНВЕСТ 101,476,150.00
Град Скопје Изградба на забавен парк – Скопје Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица 101,417,362.00
ЈП Комунална хигиена Скопје Aнгажирање на агенција за привремени вработувања Агенција за привремени вработувања Мотиви Скопје 94,400,000.00
ЈП Улици и Патишта - Скопје Градежни работи Друштво со ограничена одговорност за проектирање, градежништво, внатрешна и надворешна трговија УРБАН ИНВЕСТ ДОО Грков Јован с.Возарци Кавадарци, Друштво за градежништво трговија и услуги АДРА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица, Друштво за градежништво,трговија и услуги БАУЕР БГ ДОО Скопје, Друштво за градежништво, транспорт и трговија ТРАНС МЕТ ДОО Скопје, Друштво за градежништво, трговија и услуги ГАМА ГРАДБА ДООЕЛ Скопје 94,400,000.00
  • Сподели