• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2016

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2016 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Општина Струмица Набавка на работи- За изведба на улици и уредување на градежно земјиште по програми (пробивање, тампонирање и асфалтирање) на општина Струмица Друштво за производство, услуги и трговија увоз-извоз УНИВЕРЗАЛ ГРАДБА ДООЕЛ Струмица 80,000,000.00
Агенција за храна и ветеринарство Лабораториски услуги за здравствена заштита на животните од заразни болести Факултет за ветеринарна медицина 80,000,000.00
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Рeхабилитација и санација на дел од групниот канал GK-18 за наводнување на површини во ХМС БРЕГАЛНИЦА Друштво за производство,градежништво,трговија и услуги ПЕСКАРА-ВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Велес 79,077,839.00
Министерство за животна средина и просторно планирање Изградба на фекална канализација со пречистителна станица за населено место Трпејца-Охрид Фабрика КАРПОШ - Акционерско друштво за проектирање, производство и монтажа на бетонски префабрикати, станови, индустриски објекти, мостови и далноводи Скопје 78,356,513.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Светли деривати за сопствени бензиски пумпи на подружници на АД ЕЛЕМ (Еуро дизел БС Д-Е V и Еуро супер БС 95) Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДОО с.Пласница 76,448,424.00
Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје Градежни работи за изградба на станбено деловен објект 3.9 Реонски центар Аеродром во Скопје Друштво за производство, трговија градежништво и услуги ДЕКОН-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 75,114,158.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Броила со вграден ГСМ модем и прекинувач Elster GmbH 74,311,680.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Набавка и испорака на системи за блокада и контрола на пристап за потребите на ЕВН Македонија АД, Скопје Друштво за производство,трговија и услуги КОДКИ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 71,390,000.00
Јавно претпријатие за државни патишта Надзор на одржување на државни патишта во времетраење од три години Градежен институт МАКЕДОНИЈА АД-Скопје 70,800,000.00
ЈЗУ Клиника за Хематологија Набавка на лекови Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје 70,570,282.00
  • Сподели