• |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2016

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2016 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за здравство Реконструкција на ЈЗУ Градска Општа Болница - Струмица Друштво за градежништво трговија и услуги АМГ ЕДИЛХА ДОО Скопје 276,269,142.00
Јавно претпријатие за државни патишта Рехабилитација на државен пат А2 делница од Гостивар (мост кај село Здуње) до село Колари Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје 250,190,532.00
М.Ж. ТранспортАД-Скопје Нафта и нафтени деривати Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДОО с.Пласница 250,000,000.00
Министерство за образование и наука Oткуп на учебници за основно и средно образование и дополнителен дидактички и работен материјал за адаптираните учебници од странство за учебната 2016/2017 Друштво за графички услуги и трговија АРС ЛАМИНА ДОО Скопје 240,498,010.00
Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост Вршење надзор над изградба на Гасоводен систем на Република Македонија - фаза 1 Делница Неготино(Кавадарци)- Битола и Скопје-Тетово-Гостивар Друштво за планирање, проектирање и инженеринг ПРОСТОР ДОО - Куманово 206,264,000.00
Министерство за образование и наука Изградба на студентски домови Друштво за градежништво, трговија и услуги НБ-ЦОМПАНУ ДОО Тетово 203,431,631.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Набавка на мерно-разводни ормари (мини, нормални, вградени, улични) Друштво за производство, трговија и услуги СМЕЛТ-ИНГ ДОО Скопје 200,600,000.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Мерно разводни ормари (без вградување во зид) за директни мерни уреди - Специјална изведба номинален напон Uo/U 0,23/0,4 kV Друштво за производство и трговија РАДЕ КОНЧАР-ТРАНСФОРМАТОРИ И ЕЛЕКТРИЧНИ ПОСТРОЈКИ-ТЕП ДООЕЛ Скопје 192,045,000.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Услуга од користење помошна и градежна механизација на повик за ПЕ Термоелектрана и ПЕ Рудник, РЕК Битола Друштво за производство, трговија, услуги и транспорт МИС-КОМЕРЦ Митко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 188,800,000.00
ГА-МА АД - Скопје Тековно одржување и итни приклучоци Друштво за градежништво и градежно занаетчиски работи СПЕКТАРТЕРМО ДОО Скопје 180,000,000.00
  • Сподели