• |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2016

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2016 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Јавно претпријатие за државни патишта Поправка и рехабилитација на автопатски и магистрални делници Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица, Трговско друштво за градежништво производство трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД Струга, Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје, STRABAG AG, Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје 177,000,000.00
ЈП Македонија пат- Скопје Битумен БИТ 50-70 Друштво за промет на големо и мало, застапување, посредување и реекспорт КИ-ЕМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 176,983,480.00
ЈП Македонија пат- Скопје Набавка на битумен БИТ 50/70 Друштво за промет на големо и мало, застапување, посредување и реекспорт КИ-ЕМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 174,203,400.00
Министерство за образование и наука Изградба на студентски домови Друштво за градежништво и трговија МОДИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово 166,581,618.00
Јавно претпријатие за државни патишта Итни градежни работи за санација на државен пат А2, Обиколница на Скопје Друштво за градежништво, транспорт и трговија ТРАНС МЕТ ДОО Скопје 165,172,310.00
Министерство за образование и наука Откуп на учебници за основно и средно образование и дополнителен дидактички и работен материјал за адаптираните учебници од странство за учебната 2016/2017 Друштво за продукција, маркетинг, дизајн, промет и услуги АРБЕРИА-ДЕСИГН ДООЕЛ експорт-импорт Тетово 164,388,081.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Довршување на изградбата на администартивната зграда на АД ЕЛЕМ – градежни и градежно занатски работи Друштво за производство трговија и услуги ОЗОН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 161,277,379.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Набавка на Дистрибутивни трансформатори Друштво за градежништво и градежно занаетчиски работи СПЕКТАРТЕРМО ДОО Скопје 157,768,650.00
АД Електрани на Македонија - Скопје ЈН 01-47/2016 Ангажирање на адвокатска куќа за давање адвокатски услуги Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP 155,000,000.00
ЕВН Македонија АД- Скопје UPE-изолирани енергетски кабли Номинален напон Uo/U 12/20 kV и номинален напон Uo/U 20/35 kV Друштво за градежништво и градежно занаетчиски работи СПЕКТАРТЕРМО ДОО Скопје 154,140,000.00
  • Сподели