• |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2016

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2016 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Управа за заштита на културното наследство Набавка на работи Друштво за производство, градежништво, трговија и угостителски услуги АК-ИНВЕСТ 433,368,965.00
Општина Центар Изградба на основно општинско училиште во населба Капиштец – Општина Центар - Скопје Трговско друштво за производство проектирање и инженеринг ВАРДАРГРАДБА ДОО с. Трубарево - Скопје 403,793,747.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Услуга од помошна механизација на повик за хидрауличен багер - гасеничар и булдожер - гасеничар, за ПЕ Рудници, РЕК Битола Друштво за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола 377,600,000.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Услуга од ископ на јаглен и јаловина, за ПЕ Рудници РЕК Битола Друштво за градежништво и услуги ПЕЛИСТЕР Битола ДОО 355,198,753.00
ЕВН Македонија АД- Скопје UPE-изолирани енергетски кабли Номинален напон Uo/U 12/20 kV и номинален напон Uo/U 20/35 kV Друштво за производство трговија и услуги МАК КАБ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 338,660,000.00
Општина Битола Изградба на северна трибина како функционален дел од I фаза од градба на фудбалски стадион во локалитетот ,, Тумбе Кафе” - Битола Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје 331,855,095.00
Јавно претпријатие за државни патишта Санација и рехабилитација на државен пат А1, делница Неготино – Демир Капија Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје 305,619,999.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Броила со вграден ГСМ модем и прекинувач Друштво за трговија, производство, услуги и сервис ИСКРА АТГ ДОО Скопје 297,246,720.00
Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати Делива набавка на 1(еден) нафтен дериват Еуродизел БС (Д-Е V) за задолжителните резерви на Република Македонија ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје 283,337,062.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Центрифугирани армиранобетонски столбови, конзоли, ногари и столбни трафостаници Фабрика КАРПОШ - Акционерско друштво за проектирање, производство и монтажа на бетонски префабрикати, станови, индустриски објекти, мостови и далноводи Скопје 283,200,000.00
  • Сподели