• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2018

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2018 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје Природен гас до 86.000.000Nm3 Друштво за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД-Скопје 1,183,274,000.00
Јавно претпријатие за државни патишта Поправка и рехабилитација на државни патишта Друштво за градежништо БЕТОН АД Скопје, ДГТ Жикол ДООЕЛ, СТРАБАГ АГ, Друштво за градежништво, производство и инженеринг увоз-извоз Пелагонија АД Гостивар, Трговско друштво за градежништво, производство, трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД, ГД ГРАНИТ АД Скопје, ДПТУ Ескаватори МК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 944,000,000.00
Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ Еуросизел БС (Д-Е V) Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДОО с.Пласница 944,000,000.00
Министерство за здравство Инсулин, глукагон, инсулински игли и ленти за мерење шеќер и инсулински пумпи со потрошен материјал за периодот септември 2018 - септември 2010 за потребите на населението на РМ Друштво за трговија, производство и услуги ФЕНИКС ФАРМА ДООЕЛ Скопје 586,219,305.00
Државна видеолотарија на Република Македонија Набавка на видео лотариски терминали Euro Games Technology Ltd. 456,465,300.00
Министерство за здравство Инсулин, глукагон, инсулински игли и ленти за мерење шеќер и инсулински пумпи со потрошен материјал за периодот септември 2018 - септември 2010 за потребите на населението на РМ Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје 407,730,942.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Ископ на јаглен и јаловина во ПЕ Рудници, РЕК Битола Друштво за градежништво и услуги ПЕЛИСТЕР Битола ДОО 377,600,000.00
Јавно претпријатие за државни патишта Поправка и рехабилитација на државни патишта од А категорија. Компанија Ескаватори Урошевац, Градежно друштво ГРАНИТ АД Скопје, Трговско друштво за градежништво, производство, трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД Струга, Трговско друштво за градежништво, производство и инженеринг, увоз-извоз ПЕЛАГОНИЈА АД ГОСТИВАР, Друштво за производство, услуги и трговија увоз-извоз ВЕ-ГРУПА ДООЕЛ Радовиш, Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт-импорт Струмица 354,000,000.00
ЈП Македонија пат- Скопје Набавка на стоки - Битумен 50/70 Друштво за промет на големо и мало, застапување, посредување и реекспорт КИ-ЕМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 335,786,700.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Центрифугирани армиранобетонски столбови, конзоли и ногари за надземни мрежи со номинален напон 0,4kV, 20 kV и 35 kV и центрифугирани армиранобетонски столбни трафостаници Фабрика Карпош АД Скопје 300,516,641.00
  • Сподели