• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2018

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2018 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за образование и наука Набавка за откуп на учебници за основно образование и дополнителен дидактички и раборен материјал за адаптираните учебници од странство за учебната 2018/2019 година. Друштво за продукција, маркетинг, дизајн, промет и услуги АРБЕРИА-ДЕСИГН ДООЕЛ експорт-импорт Тетово 149,027,811.00
Јавно претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ Гостивар Изградба на атмосферска и фекална канализација во територијата на Општина Гостивар Друштво за градежништво, трговија и услуги ЕУРОВИА ДООЕЛ Желино 145,140,000.00
ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија Лекови за потребите на ЈЗУ УК за радиотерапија и онкологија Друштво за трговија, производство и услуги ПРОМЕДИКА ДОО Скопје 144,300,000.00
ЈП Водовод и канализација - Скопје Набавка на електрична енергија – по спецификација СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Р.Бугарија - подружница во Република Македонија 141,600,000.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Резервни делови и опрема за парна турбина за ПЕ Термоелектрани, РЕК Битола Kedra 141,010,000.00
ЈЗУ Клиника за Хематологија Набавка на лекови Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје 132,905,092.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Мерно разводни ормари за директни мерни уреди -Специјална изведба Друштво за производство и трговија РАДЕ КОНЧАР-ТРАНСФОРМАТОРИ И ЕЛЕКТРИЧНИ ПОСТРОЈКИ-ТЕП ДООЕЛ Скопје 131,484,396.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Осигурување Друштво за осигурување УНИКА А.Д. - Скопје 125,462,840.00
Град Скопје Изградба на бул.Христијан Тодоровски Карпош – втора фаза, од Натаниел Кучевишки до Обиколница Друштво за градежништво,производство и инженеринг увоз-извоз ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар 125,460,081.00
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Изведба на денивелиран патен јазол за ТИРЗ Струга Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица 123,782,000.00
  • Сподели