• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2018

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2018 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за животна средина и просторно планирање Изградба на дел од доводни цевководи за водоснабдување на населени места во општина Липково Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица 92,499,494.00
АД Електрани на Македонија - Скопје 16-142/2018 Ангажирање на помошна механизација за потребите на рударска оператива во ПЕ Рудници, РЕК Битола Друштво за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола 92,040,000.00
Министерство за здравство Инсулин, глукагон, инсулински игли и ленти за мерење шеќер и инсулински пумпи со потрошен материјал за периодот септември 2018 - септември 2010 за потребите на населението на РМ Друштво за промет и услуги Фармас МН ДООЕЛ Скопје 89,084,808.00
Агенција за храна и ветеринарство Лабораториски услуги за здравствена заштита на животните од заразни болести Факултет за ветеринарна медицина 87,999,999.00
Министерство за транспорт и врски Изградба на пречистителна станица за вода за пиење за регионален водоснабдителен систем Липково, резервоар за н.м. Липково и довод до постоечка мрежа на н.м. Липково, општина Липково Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица 87,920,126.00
ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија Скопје Коагулационен фактор VIIa (рекомбинантен) Друштво за трговија, производство и услуги ФЕНИКС ФАРМА ДООЕЛ Скопје 85,473,960.00
ГА-МА АД - Скопје Тековно одржување и итни приклучоци Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕИНГ Горан и др. ДОО експорт-импорт Скопје 82,600,000.00
М.Ж. ТранспортАД-Скопје Електрична енергија Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје 82,419,061.00
ЈП Македонија пат- Скопје Набавка на дизел гориво - Еуродизел БС ( Д-Е V ) Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје 79,650,000.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Ископ на јаловина (инвестициона откривка) за ПК ПЈС Суводол, РЕК Битола Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје 78,470,000.00
  • Сподели