• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2018

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2018 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
ЕВН Македонија АД- Скопје Целосно електронски еднофазни броила за директно приклучување Друштво за трговија, производство, услуги и сервис ИСКРА АТГ ДОО Скопје 186,298,813.00
Јавно претпријатие за државни патишта Дополнителни услуги за Надзор над изградба на автопат А2, делница Кичево – Охрид. Градежен институт МАКЕДОНИЈА АД-Скопје 184,772,185.00
Министерство за образование и наука Набавка за откуп на учебници за основно образование и дополнителен дидактички и раборен материјал за адаптираните учебници од странство за учебната 2018/2019 година. Друштво за графички услуги и трговија АРС ЛАМИНА ДОО Скопје 178,495,166.00
М.Ж. ТранспортАД-Скопје Дизел гориво и нафтени деривати Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДОО с.Пласница 175,000,000.00
АД Електрани на Македонија - Скопје 16-02/2018 Услуга од ископ на јаглен и јаловина во ПЕ Рудници, РЕК Битола Друштво за градежништво и услуги ПЕЛИСТЕР Битола ДОО 153,400,000.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Набавка на мерно-разводни ормари (мини, нормални, вградени, улични) Друштво за производство, трговија и услуги СМЕЛТ-ИНГ ДОО Скопје 153,400,000.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Набавка на услуга за обезбедување Друштво за обезбедување на лица и имот НИКОБ ДОО експорт-импорт Скопје 153,370,500.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Изолиран нисконапонски воздушен кабел-самоносив кабловски сноп (СКС) Uo/U 0,6/1 kV со самоносечки проводник и самоносив кабловски сноп Друштво за производство трговија и услуги МАК КАБ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 152,810,000.00
Град Скопје Изградба, одржување и реконструкција на бул. “Босна и Херцеговина“ од 0+000,00 до 1+366,64 Фабрика КАРПОШ - Акционерско друштво за проектирање, производство и монтажа на бетонски префабрикати, станови, индустриски објекти, мостови и далноводи Скопје 149,777,324.00
ЈП Македонија пат- Скопје Набавка на стоки- индустриска сол за одржување на патиштата Друштво за трговија,производство и услуги ДИМАКС РУДНИЦИ ДООЕЛ Сопотница, Демир Хисар 149,499,712.00
  • Сподели