• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2018

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2018 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за здравство Лекови за лекување на ретки болести Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје 269,742,468.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Услуга од градежна механизација на повик за РЕК Битола Друштво за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола 252,176,620.00
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија Одржување на хигиена и тековно одржување на објектите на државната управа Друштво за производство, трговија и услуги СЕРТА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 247,799,178.00
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Изведба на денивелиран патен јазол за ТИРЗ Прилеп Фабрика КАРПОШ - Акционерско друштво за проектирање, производство и монтажа на бетонски префабрикати, станови, индустриски објекти, мостови и далноводи Скопје 240,229,127.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Услуга од градежна механизација на повик за РЕК Битола Друштво за производство, трговија, услуги и транспорт МИС-КОМЕРЦ Митко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 227,541,760.00
Министерство за здравство Инсулин, глукагон, инсулински игли и ленти за мерење шеќер и инсулински пумпи со потрошен материјал за периодот септември 2018 - септември 2010 за потребите на населението на РМ Друштво за производство, трговија и услуги ФАРМА ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 219,719,325.00
Министерство за здравство Инсулин, глукагон, инсулински игли и ленти за мерење шеќер и инсулински пумпи со потрошен материјал за периодот септември 2018 - септември 2010 за потребите на населението на РМ Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје 216,022,422.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Набавка и испорака на гумени транспортни ленти за потребите на РЕК Битола Zhejiang Zunhua Rubber & Plastic Industrial Co Ltd 210,415,688.00
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија Одржување на хигиена и тековно одржување на објектите на државната управа Друштво за производство,трговија,посредување и услуги БАПАЛ Благој ДООЕЛ експорт-импорт,Скопје 204,493,570.00
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија Физичко обезбедување на објектите на државната управа Друштво за обезбедување на лица и имот НИКОБ ДОО експорт-импорт Скопје 188,799,979.00
  • Сподели