• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2018

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2018 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Општина Куманово Превоз на ученици во основи и средни училишта во Општина Куманово Друштво за превоз,производство,трговија и услуги ОЛИ-ТРАВЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 76,649,706.00
ЈП Комунална хигиена Скопје Горива Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДОО с.Пласница 75,397,486.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Ископ на јаловина (инвестициона откривка) за ПК ПЈС Суводол, РЕК Битола Друштво за производство, трговија и услуги РУБИТОН увоз-извоз ДООЕЛ Битола 72,865,000.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Ископ на јаловина (инвестициона откривка) за ПК ПЈС Суводол, РЕК Битола Друштво за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола 72,865,000.00
Министерство за здравство Природен гас за потребите на ЈЗУ во Комплекс Клиники Маја Тереза Друштво за трговија МАКПЕТРОЛ ПРОМ - ГАС ДООЕЛ Скопје 71,236,482.00
Министерство за внатрешни работи на РСМ Услуги за тековно одржување на објекти на МВР, УБК, ЦПС, БЈБ и Гранична Полиција на цела територија на Република Македонија со изведба на градежни, градежно- занатски, занатски, инсталатерски и други работи. Друштво за производство, промет, проектирање, монтажа и инсталирање, инжењеринг ПРОМОНТИНГ ДООЕЛ Скопје 70,800,000.00
ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија Инсулин, глукагон, инсулински игли и ленти за мерење шеќер и инсулински пумпи со потрошен материјал за периодот септември 2018 - септември 2010 за потребите на населението на РМ Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје 70,665,483.00
Јавно претпријатие за државни патишта Дополнителни услуги за Надзор над изградба на автопат А4, делница Миладиновци – Свети Николе – Штип Друштво за градежништво, промет и услуги ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др.ДОО Скопје 68,977,995.00
Општина Струмица Изведба на улици и уредување на градежно земјиште по програми на општина Струмица Друштво за производство, услуги и трговија увоз-извоз УНИВЕРЗАЛ ГРАДБА ДООЕЛ Струмица 68,000,000.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Изолиран нисконапонски воздушен кабел-самоносив кабловски сноп (СКС) Uo/U 0,6/1 kV со самоносечки проводник и самоносив кабловски сноп Друштво за производство трговија и услуги МАК КАБ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 65,490,000.00
  • Сподели