• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2018

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2018 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за здравство Инсулин, глукагон, инсулински игли и ленти за мерење шеќер и инсулински пумпи со потрошен материјал за периодот септември 2018 - септември 2010 за потребите на населението на РМ Друштво за трговија, производство и услуги ПРОМЕДИКА ДОО Скопје 121,466,835.00
Јавно претпријатие за државни патишта Санација на мост над река Вардар на регионален пат Р1103, делница Лакавица – Неготино (Пепелиште) Друштво за завршни работи во градежништвото и трговија на големо и мало СИНТЕК ДОО увоз извоз Скопје 115,168,000.00
ЈП Комунална хигиена Скопје Aнгажирање на агенција за привремени вработувања Агенција за привремени вработувања Мотиви Скопје 113,280,000.00
ГА-МА АД - Скопје Тековно одржување и итни приклучоци Друштво за градежништво и градежно занаетчиски работи СПЕКТАРТЕРМО ДОО Скопје 110,000,000.00
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија Моторни возила по пат на оперативен лизинг Друштво за лизинг ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје 109,411,560.00
ЈП Водовод и канализација - Скопје Реконструкција, доградба и и замена на водоводни цевки – по предмер, по втор пат. Трговско друштво за производство проектирање и инженеринг ВАРДАРГРАДБА ДОО с.Трубарево - Скопје 106,200,000.00
ЕВН Македонија АД- Скопје 20/0,4 kV Бетонски компактни трафостаници (КБТС 800 kVA, 1250 kVA и 2x1000 kVA) ПС електрик ООД 100,738,794.00
Министерство за транспорт и врски Набавката за замена и инсталација на куќни, комбинирани, индустриски и ултразвучни водомери и нивна интеграција во систем за далечинско отчитување во системот за водоснабдување на општина Куманово Друштво за производство и трговија ТЕХНОСКОП ДООЕЛ Скопје 96,742,300.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Набавка на Нафтени деривати (гориво) – со користење безготовинска картичка за плаќање Друштво за трговија на нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 96,409,609.00
Министерство за внатрешни работи на РСМ Еуродизел БС (Д-Е V) Друштво за трговија на нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 94,400,000.00
  • Сподели