• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2018

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2018 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за здравство Инсулин за потребите на населението на РМ Друштво за трговија, производство и услуги ФЕНИКС ФАРМА ДООЕЛ Скопје 64,187,182.00
Јавна установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиники, завод и ургентен центар - Скопје Регистрирани лекови Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје 63,764,005.00
Јавно претпријатие за енергетски дејности “Струмица-Гас“ Струмица Набавка на компресиран природен гас (CNG) за потребите на ЈПЕД Струмица-Гас Струмица за период од 2018-2020 година. Друштво за трговија и услуги СИ ЕН ЏИ СИСТЕМС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 63,010,000.00
ЈЗУ Клиника за Хематологија Набавка на лекови Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје 62,640,531.00
ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија Лекови за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје 62,199,027.00
Министерство за животна средина и просторно планирање Изведба на главен колектор и секундарни колектори Дел II – Делница од премин преку Кочанска река до ПСОВ Кочани и изведба на секундарни колектори со нивно поврзување на главен колектор Дел I Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица 60,166,748.00
  • Сподели