• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2015

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Изградба на брана “Конско“- Гевгелија SERKA TAAHHUT INSAAT AS 2,442,281,400.00
Министерство за образование и наука Изградба на Факултет за физичко образование спорт и здравје при Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје и Изградба на објект за Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, подземни гаражи и партерно уредување при Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје Градежно трговско друштво БЕТОН-ШТИП акционерско друштво Штип 784,641,590.00
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија Одржување на хигиена, услуги за тековно одржување, дактилографски услуги, услуги за обезбедување ПП заштита и услуги за оперирање со ТТ централи за органите на Државната управа Друштво за обезбедување и услуги СЕКЈУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје 660,834,855.00
Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје Градежни работи за изградба на објект Државни институции ГП 7.1.1 ДУП Централно градско подрачје на Град Скопје-Мал Ринг во Скопје Друштво за производство, трговија градежништво и услуги ДЕКОН-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 612,902,378.00
Министерство за образование и наука Изградба на Факултет за физичко образование спорт и здравје при Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје и Изградба на објект за Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, подземни гаражи и партерно уредување при Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје Градежно трговско друштво БЕТОН-ШТИП акционерско друштво Штип 432,939,675.00
Министерство за здравство Набавка на лекови за потребите на Јавните здравствени установи во Република Македонија Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје 431,811,053.00
Министерство за здравство Набавка на биохемиски тестови за потребите на Јавните здравствени установи во Република Македонија Друштво за промет и услуги БИОТЕК ДОО експорт-импорт Скопје 430,028,518.00
Министерство за здравство Набавка на лекови за потребите на Јавните здравствени установи во Република Македонија Друштво за трговија, производство и услуги ФЕНИКС ФАРМА ДООЕЛ Скопје 395,510,594.00
Министерство за внатрешни работи на РСМ Телекомуникациски услуги за потребите на Министерството за внатрешни работи Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации - Скопје 354,000,000.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Услуга од помошна механизација на повик за потребите на РЕК Битола Друштво за производство, трговија и услуги РУБИТОН увоз-извоз ДООЕЛ Битола 346,920,000.00
  • Сподели