• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2015

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за култура Изградба на објект со скулптурална композиција Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје 342,223,926.00
Агенција за млади и спорт изградба на затворен пливачки базен во општина Охрид Друштво за градежништво, трговија и услуги БАУЕР БГ ДОО Скопје 297,714,000.00
Собрание на Република Македонија Изведување на градежни и градежно - занаетчиски работи во објектот на Собранието на Република Македонија Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје 262,911,673.00
Министерство за здравство Набавка на лекови за потребите на Јавните здравствени установи во Република Македонија Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје 252,755,401.00
Општина Гази Баба Изградба на Спортски комплекс “Фудбалски тренинг центар“ Акционерско друштво РАКОМЕТЕН КЛУБ ВАРДАР Скопје 251,077,670.00
Општина Охрид Изградба на административно деловно трговска зграда која вклучува изградба на затворен зелен пазар (трета објава) Трговско друштво за градежништво производство трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД Струга 239,610,029.00
Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати Набавка на 1 (еден) нафтен дериват – Еуродизел БС (Д-Е-V) за задолжителните резерви на Република Македонија ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје 229,200,000.00
Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати Делива набавка на Еуродизел БС (Д-Е V) ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје 229,200,000.00
Министерство за здравство Реконструкција и адаптација на Специјална болница Св.Еразмо Охрид Друштво за градежништво, производство, трговија, угостителство и услуги ВИА ИНЖИНЕРИНГ 219,100,195.00
Општина Охрид Модернизација, проширување и одржување на системот за јавното осветлување на Општина Охрид. ICS - systémy s.r.o. 215,650,980.00
  • Сподели