• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2015

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати Набавка на 1 (еден) нафтен дериват – Еуродизел БС (Д-Е-V) за задолжителните резерви на Република Македонија МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје 64,226,574.00
Министерство за образование и наука Откуп на учебници за основно и средно образование и дополнителен дадактички и работен материјал за адаптираните учебници од странство за учебната 2015/2016 година. Друштво за графички услуги и трговија АРС ЛАМИНА ДОО Скопје 63,808,950.00
Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје Градежни работи за изградба на објект Драчевиќ Б 2.2 XIII бригада во Кочани. Друштво за производство трговија угостителство градежништво и услуги АТРИУМ ДОО увоз-извоз Вевчани С 63,665,310.00
ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија Лекови за потребите на ЈЗУ УКРО Друштво за трговија, производство и услуги ПРОМЕДИКА ДОО Скопје 63,243,180.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Изработка на Главен Рударски Проект за отварање, разработка и експлоатација на јагленот од наоѓалиште Живојно со јамска експлоатација Бањске Пројекти Острава 62,177,976.00
Министерство за здравство Набавка на Вакцини за континуирана имунизација и имунизација по епидемиолошки индикации на населението во Република Македонија за 2015 и 2016година Друштво за промет МАКЕДОНИЈАЛЕК ДООЕЛ Скопје 61,804,431.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Специјализирана работна рака за ремонтни активности на котловски постројки за 2015 година за РЕК Битола Друштво за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола 61,758,698.00
  • Сподели