• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2015

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
АД Електрани на Македонија - Скопје Услуга од помошна механизација на повик за потребите на РЕК Битола Друштво за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола 212,400,000.00
ЈЗУ,,Психијатриска Болница,, - Демир Хисар Лабораториски реагенси и лабораториски потрошен материјал Трговско друштво за промет и услуги АХЕМА ДОО експорт-импорт Скопје 199,840,067.00
Град Скопје Дополнителни работи за изградба на објект Градска куќа Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје 194,700,000.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Услуга од помошна механизација на повик за потребите на РЕК Битола Друштво за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола 188,800,000.00
ЈП Македонија пат- Скопје Битумен 50/70 Друштво за промет на големо и мало, застапување, посредување и реекспорт КИ-ЕМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 188,752,800.00
Министерство за здравство Набавка на лекови за потребите на Јавните здравствени установи во Република Македонија Друштво за производство, трговија и услуги ФАРМА ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 182,261,707.00
Министерство за здравство Набавка на Вакцини за континуирана имунизација и имунизација по епидемиолошки индикации на населението во Република Македонија за 2015 и 2016година Друштво за производство и промет на хемиски и козметички производи ЕЛБИЈОР ДОО увоз-извоз Скопје 179,509,734.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Осигурување на имот Друштво за осигурување УНИКА А.Д. - Скопје 161,040,240.00
Град Скопје Изградба на Бул. “Христијан Тодоровски Карпош“ – прва фаза Друштво за градежништво,производство и инженеринг увоз-извоз ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар 160,540,587.00
Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати Делива набавка на Еуродизел БС (Д-Е V) МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје 152,800,000.00
  • Сподели