• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2015

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
ЈЗУ Клиника за Хематологија Лекови Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје 70,106,211.00
Општина Тетово Интервентни санациони-градежни работи на инфраструктурни објекти во Општина Тетово Друштво за градежништво, трговија и услуги НБ-ЦОМПАНУ ДОО Тетово 70,000,000.00
Министерство за одбрана - сектор за логистика Гориво, Погонско, Еуросупер 95 и Еуродизел Друштво за трговија на нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 70,000,000.00
Министерство за здравство набавка на idursulfase inf.2mg/1ml, vijala 3 ml, лек за терапија на лица заболени од ретка болест mucopolysaccharidosis – MPS tip ll (мукополисахаридози) Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје 69,982,500.00
Министерство за транспорт и врски Изградба на централен цевковод за фекална канализација за селата Ложани-Биџево-Ливада-Делогожда-Корошишта и пумпна станица с.Ложани, општина Струга. Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје 68,840,237.00
Министерство за здравство Реконструкција на фасада на Постоечки објект КБ Др. Трифун Пановски, Битола Производно трговско друштво ДРВО-ПРОМ ДОО с. Мородвис Зрновци 65,401,553.00
Министерство за финансии Реконструкција и адаптација на објектот на Министерството за финансии во Струмица Друштво за градежништво, трговија и услуги БАУЕР БГ ДОО Скопје 64,900,000.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Oтстапување на работници за вршење привремени работи преку агенција за привремено вработување Агенција за привремени вработувања АРБЕИТ ДЕ Скопје 64,900,000.00
Министерство за внатрешни работи на РСМ Услуги за осигурување на возухоплови и воздухопловно-технички персонал Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР-Виена Иншуренс Груп Скопје 64,600,000.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Набавка на нови теренски возила - категорија N1 (товарно) Трговско друштво за производство и трговија на големо и мало КА-ДИС ДОО извоз-увоз, Скопје 64,591,034.00
  • Сподели