• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2015

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за здравство Набавка на интраокуларни леќи и друг офтамолошки потрошен материјал за потребите на Јавните здравствени установи во Република Македонија Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје 84,060,191.00
Министерство за образование и наука Откуп на учебници за основно и средно образование и дополнителен дадактички и работен материјал за адаптираните учебници од странство за учебната 2015/2016 година. Друштво за графички услуги и трговија АРС ЛАМИНА ДОО Скопје 81,557,491.00
Министерство за здравство Набавка на интраокуларни леќи и друг офтамолошки потрошен материјал за потребите на Јавните здравствени установи во Република Македонија Друштво за трговија, производство и услуги ПРОМЕДИКА ДОО Скопје 80,638,132.00
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Банкарски услуги на банка депонент на Јавно Претпријатие за државни патишта во времетраење од две години ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје 80,000,000.00
Министерство за образование и наука Откуп на учебници за основно и средно образование и дополнителен дадактички и работен материјал за адаптираните учебници од странство за учебната 2015/2016 година. Друштво за продукција, маркетинг, дизајн, промет и услуги АРБЕРИА-ДЕСИГН ДООЕЛ експорт-импорт Тетово 79,973,880.00
Град Скопје Реконструкција и проширување на ул.„3-та Македонска Бригада, 2-ра Фаза од ул.Васко Карангелески до ул.Никола Карев( од км 1+243,33 до км 2+461.26) Компанија Ескаватори Урошевац Р.Косово 76,382,300.00
Министерство за образование и наука Доградба на ПУ “Димитар Поп Георгиев Беровски” населба Хром, општина Ѓорче Петров, Скопје и изграба на ОУ “Невена Георгиева Дуња” општина Кисела Вода, Скопје Друштво за градежништво, производство, услуги и трговија ИЗГРАДБА-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 74,781,317.00
АД Македонска пошта Набавка на електрична енергија Друштво за производство, трговија и услуги МИСТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 73,549,999.00
Министерство за транспорт и врски Уредување на 500 метри плажа во населба Лагадин, општина Охрид Друштво за градежништво, трговија и услуги БАУЕР БГ ДОО Скопје 73,499,958.00
ЈП Македонски шуми п.о - Скопје Нафта и нафтени деривати МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје 71,826,600.00
  • Сподели