• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2015

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје 152,800,000.00
М.Ж. ТранспортАД-Скопје Eлектрична енергија Друштво за производство, трговија и услуги ФЈУЧР ЕНЕРЏИ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје 144,148,800.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Услуга од помошна механизација на повик за потребите на РЕК Битола Друштво за градежништво, трговија и услуги БАУЕР БГ ДОО Скопје 136,880,000.00
Министерство за образование и наука “РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА 23 (Дваесет и три) ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА” Друштво за градежништво, трговија и услуги БАУЕР БГ ДОО Скопје 136,482,559.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Eнергетски кабли со пластична Изолација, Номинален напон U0/U 0,6/1 kV Друштво за производство трговија и услуги ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ Стојмир и други ДОО увоз-извоз Скопје 130,508,000.00
Министерство за внатрешни работи на РСМ Mоторен бензин Еуросупер 95 Друштво за трговија на нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 129,800,000.00
ЈП Водовод и канализација - Скопје Eлектрична енергија - по спецификација Друштво за производство, трговија и услуги МИСТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 129,800,000.00
Министерство за здравство Набавка на лекови за лекување на ретки болести Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје 120,709,008.00
НУ Завод и Музеј- Прилеп Реализација на Основен проект за конзервација, реставрација и реконструкција на конаците од Манастирот Трескавец Прилеп PRIVREDNNO DRUSTVO ZA IZGRADNJU,OBNAVLJIVANJE I REKONSTRUKCIJU GRADZEVINSKIH OBJEKATA KOTO DOO BEOGRAS 119,247,628.00
Град Скопје Доградба и реконструкција на фасада на објект на ул.„Димитрие Чуповски“ бр. 2 Трговско друштво ЛСГ БИЛДИНГ СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје 117,858,367.00
  • Сподели