• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2012

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за здравство Инсулин, глукагон, инсулински игли и ленти за мерење шекер и инсулински пумпи со потрошен материјал за периодот Август 2012 – Август 2014 год. за потребите на населението на РМ Друштво за медицинско снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД Скопје 901,058,835.00
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија Изведување на градежни и градежно занаетчиски работи за изградба на објект Државни институции - Јавна администрација Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје 834,555,000.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Набавка на светли деривати(еуро дизел Д-Е V и Еуро супер 95 БС) Друштво за трговија на нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 767,357,304.00
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија Одржување на хигиена на работни простории и дворни површини; Тековно одржување на објектитe; Обезбедување и ПП заштита на објектитe; Дактилографски услуги и Оперирање со ТТ централи; во органите на Државната управа Секјуриком Мултисервис Интрнационал ДОО 625,102,450.00
Агенција за електронски комуникации Софистицирана мерна електронска опрема (интегриран систем за мониторинг на радиофреквенции) и оперативна поддршка, асистенција и одржување TCI International 593,091,047.00
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија Изведување на градежни и градежно занаетчиски работи за конзолно проширување и партерно уредување Градежно трговско друштво БЕТОН-ШТИП акционерско друштво Штип 342,670,716.00
БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје Изградба на рекреативен аква парк во комплексот на Спортскиот Центар БОРИС ТРАЈКОВСКИ во Скопје со кој стопанисува договорниот орган Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица 326,319,894.00
М.Ж. ТранспортАД-Скопје Нафта и нафтени деривати Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДОО с.Пласница 301,350,000.00
Управа за заштита на културното наследство Изведување работи на Возобновување на Светиклиментовиот универзитет на Плаошник Охрид ( објекти „А” „Б”„В” ) карабина ДТУ Митан Пром ДООЕЛ 295,000,000.00
Агенција за државни патишта Изработка на техничка документација на ниво на проект за Инфраструктура и Основен проект за делови од патот Градско – Прилеп Друштво за планирање, проектирање и инженеринг ПРОСТОР ДОО - Куманово 263,258,000.00
  • Сподели