• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2012

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за здравство медицинска опрема – 2 (два) линеарни акцелератори за потребите на ЈЗУ Клиничка болница – Битола и ЈЗУ Клиничка болница –Штип Симед Интернатионал бв 169,516,649.00
Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати Набавка на 1(еден) нафтен дериват ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје 166,249,256.00
Министерство за здравство Инсулин, глукагон, инсулински игли и ленти за мерење шекер и инсулински пумпи со потрошен материјал за периодот Август 2012 – Август 2014 год. за потребите на населението на РМ Друштво за производство, трговија и услуги ФАРМА ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 153,902,181.00
Министерство за внатрешни работи на РСМ Моторен бензин еуросупер 95 Друштво за трговија на нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 153,400,000.00
АД Електрани на Македонија - Скопје ЈН 34/2012 Ангажирање на градежна механизација за потребите на подружниците РЕК Осломеј и РЕК Битола Друштво за градежништво,транспорт,производство,промет и услуги ФОРСА АС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 147,500,000.00
Министерство за транспорт и врски Изградба на систем за водоснабдување на населени места Ваташа, Глишиќ, Марена и Сопот со пречистителна станица за вода за пиење, општина Кавадарци, по принцип “клуч во раце Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица 142,018,892.00
ЈП Македонски шуми п.о - Скопје Нафта и нафтени деривати МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје 141,600,000.00
Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати Набавка на 1(еден) нафтен дериват ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје 141,220,295.00
Министерство за внатрешни работи на РСМ Услуги за осигурување на воздухоплови, пилотски и патнички седишта Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР-Виена Иншуренс Груп Скопје 139,516,843.00
Општина Тетово „Довршување на изградба на ситемот за водоснабдување на Тетово со зафаќање на површински води од Студена река и река Пена“ Друштво за градежништво, трговија и услуги НБ-ЦОМПАНУ ДОО Тетово 139,378,445.00
  • Сподели