• |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2012

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Агенција за државни патишта Рехабилитација на регионален пат Р2246 (стара ознака Р-415), Извор – Бошков мост, делница Гарски мост – Бошков Мост Трговско друштво за градежништво производство трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД Струга 88,269,075.00
Општина Илинден Изградба, реконструкција и санација на локални улици и патишта, тротоари, пешачки и велосипедски патеки и други слични објекти на територија на Општина Илинден Фабрика Карпош АД Скопје 88,000,000.00
Министерство за здравство Инсулин, глукагон, инсулински игли и ленти за мерење шекер и инсулински пумпи со потрошен материјал за периодот Август 2012 – Август 2014 год. за потребите на населението на РМ Друштво за промет и услуги Фармас МН ДООЕЛ Скопје 84,366,828.00
Министерство за транспорт и врски Изградба на пат до манастирот Трескавец, општина Прилеп, по принципот „клуч во раце“ Градежно друштво Гранит АД - Скопје 83,516,749.00
Агенција за државни патишта Изработка на техничка документација на ниво на проект за Инфраструктура и Основен проект за магистрален патен правец А3, делница Охрид – Пештани, врска на А3 со Охрид (бензинска пумпа) и врска на А3 со Р1301 (Пештани) Друштво за инженеринг и консалтинг ЧАКАР-ПАРТНЕРС ДОО Скопје 79,667,346.00
Општина Битола Реконструкција на коловози на територијата на Општина Битола Градежно друштво Гранит АД - Скопје 78,475,962.00
Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ Набавка и поставување на автобуски постојки Друштво за производство и промет на големо и мало ТУРБОИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 77,880,000.00
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Изведба на атмосферска канализацја од ТИРЗ “Штип" до реципиент Градежно друштво Гранит АД - Скопје 76,740,133.00
Општина Центар Довршување на изградба на пешачки мост на река Вардар Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје 76,584,956.00
ЈП Македонска Радиотелевизија Правни услуги за застапување, советување и преземање на сите правни дејствија во врска со судските постапки поведени од ТARBS Европа CA против ЈП МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА пред Високиот суд на правдата, Кралска Дивизија Комерцијален суд во Лондон TLT LLP England 75,000,000.00
  • Сподели