• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2012

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за здравство Инсулин, глукагон, инсулински игли и ленти за мерење шекер и инсулински пумпи со потрошен материјал за периодот Август 2012 – Август 2014 год. за потребите на населението на РМ Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје 252,868,448.00
Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје Градежни работи за изградба на објект Катна гаража 6.7 Мал Ринг во Скопје Lamone Moreda 246,760,573.00
АД Електрани на Македонија - Скопје ЈН 28/2012 Изработка на техничка документација за централен топлификационен систем OJSC Power Machines 246,153,381.00
Министерство за внатрешни работи на РСМ моторни возила за полиција Друштво за промет и услуги ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 235,705,000.00
Агенција за државни патишта Изградба на магистрален пат А4 (М-6) Штип – Струмица, делница Сурдулци – Радичево, од км. 42+700 до км.52+700 Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје 188,807,618.00
Јавна установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиники, завод и ургентен центар - Скопје Набавка на МАЗУТ М-1 НС ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје 180,524,955.00
Агенција за државни патишта Набавка на услуги за надградба и софтверско одржување и поддршка на Систем за управување со документи Кинг ИЦТ ДООЕЛ Скопје 179,124,000.00
Министерство за правда Изведување на градежни работи - реконструкција и адаптација на северна фасада и реконструкција и доградба на дел од просториите на објектот на Министерство за правда во Скопје,локација Центар КП 11952, КО Центар 1 Lamone Moreda 178,799,429.00
АД Електрани на Македонија - Скопје ЈН 108/2012 Услуги од користење на помошна механизација на повик, за потребите на РЕК Битола Друштво за производство, трговија, услуги и транспорт МИС-КОМЕРЦ Митко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 177,000,000.00
ГА-МА АД - Скопје Рамковна спогодба за тековно одржување, интервенции во хавариски услови и итни приклучоци на гасоводниот систем на ГА-МА АД Скопје Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕИНГ Горан и др. ДОО експорт-импорт Скопје 174,106,092.00
  • Сподели