• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2012

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Општина Гевгелија Изградба на градско пазариште во Гевгелија – 1 Фаза Друштво за градежништво, трговија и услуги БАУЕР БГ ДОО Скопје 68,241,598.00
Општина Карпош Изградба на водоводни мрежи, фекални канализации, топловодни мрежи, ПТТ мрежа и изградба на пристапни патеки за лица со посебни потреби ДТУ Макотерм ДООЕЛ 67,600,000.00
ОСТУ „Наце Буѓони“ - Куманово Oпштински линиски превоз на ученици во средни училишта во Општина Куманово во учебната 2012/2013 година Друштво за превоз, производство, трговија и услуги ОЛИ-ТРАВЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 66,141,306.00
Министерство за култура Изведување на електро технички работи произлезени од елаборатот за против пожарна заштита и заштита при работа и изведба на електро технички инсталации за илуминација на фасадата и партерот на објект Стар театар - Скопје Друштво за трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје 65,889,353.00
Град Скопје Реконструкција на бул.Илинден 2-ра фаза Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје 65,018,000.00
Министерство за култура Изведување на противпожарни машински инсталации со придружни фази произлезени од проектот за против пожарна заштита на објект Стар театар - Скопје СТРАБАГ АГ Подружница СТРАБАГ Скопје 63,607,677.00
Јавна установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиники, завод и ургентен центар - Скопје Регистрирани лекови Друштво за внатрешен и надворешен промет на големо и мало МИНЕКС МИП Мирослава и Петар ДОО Скопје 61,724,146.00
Општина Долнени Реконструкција, модернизација и одржување на јавното осветлување во општина Долнени Трговско услужно друштво СИТИ ЛАЈТ увоз-извоз Струга ДООЕЛ 61,714,000.00
АД Електрани на Македонија - Скопје ЈН 01-197/2012 Санација на свлечиште во микролокација 7 во рудник Суводол -РЕК Битола Друштво за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола 60,770,000.00
Општина Центар Изградба, реконструкција и санација на јавни површини изработени од завршен слој од префабрикувани елементи на територија на Општина Центар-Скопје Друштво за градежништво,производство и инженеринг увоз-извоз ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар 60,000,000.00
  • Сподели