• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2012

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија НАБАВКА НА ЛЕКОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА ЗА 2012 ГОДИНА Друштво за трговија, производство и услуги ПРОМЕДИКА ДОО Скопје 99,820,875.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Реконструкција и проширување на магистрален топловод од вреловодна станица во Подружница Енергетика до мала капија (Ш-1) Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕИНГ Горан и др. ДОО експорт-импорт Скопје 96,760,000.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Рамковен договор за Набавка на Осигурителни услуги Друштво за осигурување УНИКА А.Д. - Скопје 95,857,350.00
Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје Дополнителни работи за изградба на источна и западна трибина на Национална Арена Филип II Македонски -Скопје, рушење на постојната источна и западна трибина, фасадно обликување и илуминација на Национална Арена Филип II Македонски - Скопје, реконструкција на јужна трибина и реконструкција на спортскиот терен (борилиште) Национална арена Филип II Македонски - Скопје, довршување целосно на изградбата на подтрибинскиот простор на северна трибина, целосна изградба на подтрибинскиот простор на источна и западна трибина, опремување на Национална Арена Филип II Македонски во Скопје (борилиште и подтрибинскиот простор) и учество во изградбата на инфраструктурна мрежа на објекти Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје 95,504,522.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Ангажирање на работна рака за извршување на работи по повик во подружница РЕК Осломеј, со повторно прибирање на понуди Тајмиште АД Кичево 95,000,000.00
АД Електрани на Македонија - Скопје ЈН 01-184/2012 Ангажирање на градежна механизација на повик за потребите на РЕК Битола Друштво за производство, трговија, услуги и транспорт МИС-КОМЕРЦ Митко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 94,990,000.00
ЈП Македонија пат- Скопје Набавка на битумен БИТ 50/70 Албимпекс Петрика ДООЕЛ увоз-извоз Охрид 94,390,560.00
АД МЕПСО Изградба на сноу – борд парк во скијачки центар Крушево Група понудувачи ЕНЕРГО СИСТЕМ ДОО и СУФАГ СПОРТ-УНД ФРЕИЦЕИТАНАЛГЕН ГМБХ 93,969,451.00
Министерство за животна средина и просторно планирање "Реконструкција на постоечкиот ободен канал во населено место Арачиново, Општина Арачиново" Друштво за производство, градежништво, трговија и угостителски услуги АК-ИНВЕСТ 89,285,445.00
Општина Центар Изградба на дополнителни непредвидени работи на комплекс Карпошово Востание Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје 88,317,789.00
  • Сподели