• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2012

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
АД Електрани на Македонија - Скопје ЈН 01-216/2012 Транспорт (превоз) на 200.000 тони јаглен од РЕК Битола -депонија во рудник Брод Гнеотино во рудник Брод Гнеотино до депонија на ТЕ Осломеј Друштво за градежништво, транспорт и трговија ТРАНС МЕТ ДОО Скопје 130,272,000.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Набавка и испорака на транспортни траки според спецификација, за РЕК Битола и РЕК Осломеј FTT Wolbrom S.A 128,881,737.00
Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје Довршување на изведба на сите фази на станбено деловен објект 3.2 (08.02) Комплекс Источна индустриска зона во Скопје Друштво за производство, промет и услуги ГРАЦИЈА ДООЕЛ Тетово 126,009,775.00
ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија Скопје Фактори на коагулација Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје 122,462,660.00
ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија Лекови за потребите за ЈЗУ УКРО за 2012 и 2013 година Друштво за трговија, производство и услуги ПРОМЕДИКА ДОО Скопје 122,131,165.00
ЕЛС - Општина Прилеп Изградба , реконструкција и рехабилитација на локални улици и патишта на територијата и за потребите на ЕЛС-Општина Прилеп Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје 117,705,590.00
Министерство за здравство Набавка на Интраокуларни леќи и друг офталмолошки потрошен материјал за потребите на јавните здравствени установи во Република Македонија Друштво за трговија, производство и услуги ПРОМЕДИКА ДОО Скопје 113,050,797.00
ГА-МА АД - Скопје Изведување на машинско монтажни работи,градежни работи, електро работи и работи на катодна заштита на преносниот гасоводен систем во град Скопје Друштво за градежништво и градежно занаетчиски работи СПЕКТАРТЕРМО ДОО Скопје 113,038,986.00
ЈП Комунална хигиена Скопје Ангажирање на Агенција за привремени вработувања Агенција за привремени вработувања Мотиви Скопје 106,200,000.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Набавка и испорака на транспортни траки според спецификација, за РЕК Битола и РЕК Осломеј Друштво за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт-импорт Велес 105,167,500.00
  • Сподели