• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2017

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2017 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за култура Изградба на нов објект Драмски театар во Скопје Друштво за градежништво, трговија и услуги БАУЕР БГ ДОО Скопје 627,015,885.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Услуга од ископ на јаглен и јаловина за ПЕ Рудници, РЕК Битола Друштво за градежништво, транспорт и трговија ТРАНС МЕТ ДОО Скопје 436,917,184.00
Јавно претпријатие за државни патишта Поправка и рехабилитација на регионални патишта Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица, STRABAG AG, Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје, Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје, Трговско друштво за градежништво производство трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД Струга, Друштво за производство трговија и услуги ЕСКАВАТОРИ-МК ДООЕЛ увоз-извоз-Скопје 300,000,000.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Услуга од ископ на јаглен и јаловина за ПЕ Рудници, РЕК Битола Друштво за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола 290,280,000.00
Агенција за државни патишта Осигурување на имот и други осигурувања на АД ЕЛЕМ Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д.Скопје-Виена Иншуренс Груп 261,908,144.00
Министерство за здравство Набавка на Вакцини за континуирана имунизација и вакцини по епидемиолошки индикатори за потребите на населението за периодот од јуни 2016 до јуни 2018 година Друштво за производство и промет на хемиски и козметички производи ЕЛБИЈОР ДОО увоз-извоз Скопје 251,627,164.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Набавка на услуга за обезбедување на имот и лица и патролно обезбедување на дистрибутивната мрежа Друштво за услуги СЕКЈУРИТИ ГРУП СЕРВИСИС ДООЕЛ Скопје 237,475,000.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Услуга од специјализирана работна рака за ремонтни активности во ТЕ Битола за 2016год. и 2017год Друштво за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола 218,243,973.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Услуга од помошна и градежна меџанизација за булдожер,камиони,компресор,утоварна лопата-гасеничар,цистерни и автодигалки, за ПЕ Рудници, РЕК Битола Друштво за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола 200,600,000.00
ЈП Македонија пат- Скопје Набавка на битумен БИТ 50/70 Друштво за промет на големо и мало, застапување, посредување и реекспорт КИ-ЕМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 188,575,800.00
  • Сподели