• |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2017

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2017 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за образование и наука Откуп на учебници за основно образование и придружен дадактички и работен материјал за адаптираните учебници од странство за учебната 2017/2018 година Друштво за продукција, маркетинг, дизајн, промет и услуги АРБЕРИА-ДЕСИГН ДООЕЛ експорт-импорт Тетово 101,662,667.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Склучување на рамковни спогодби за земјено-градежни и електромонтажни работи за корисничко-енергетски центри на ЕВН Македонија АД Скопје Друштво за градежништво трговија и услуги АДРА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 99,120,000.00
Министерство за образование и наука Набавка на опрема за државните студенски домови Друшто за трговија на големо и мало ОФИС и КО.ДОО увоз-извоз Скопје 98,398,076.00
Агенција за храна и ветеринарство Лабoраториски услуги за здравствена заштита на животните Факултет за ветеринарна медицина 96,000,000.00
ЈП Улици и Патишта - Скопје Градежни работи Друштво за градежништво, трговија и услуги БАУЕР БГ ДОО Скопје 94,400,000.00
Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ Еуродизел БС (Д-ЕV) Акционерско друштво за продажба и транспорт на нафтени деривати АЛОВ АД Гевгелија 94,400,000.00
Јавно претпријатие за државни патишта Градежно санациони работи на мост бр. 1, р. Вардар кај Удово, на Р1105 Друштво за завршни работи во градежништвото и трговија на големо и мало СИНТЕК ДОО увоз извоз Скопје 91,680,644.00
Јавно претпријатие за државни патишта Банкарски услуги во времетраење од три години ХАЛК БАНКА АД Скопје 90,000,000.00
Народна Банка на Република Македонија Книжни пари изработени од полимер De La Rue International Limited 89,647,750.00
ЈП Македонија пат- Скопје Индустриска сол за зимско одржување на патишта-рефус Друштво за трговија,производство и услуги ДИМАКС РУДНИЦИ ДООЕЛ Сопотница, Демир Хисар 86,135,280.00
  • Сподели