• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2017

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2017 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
АД Електрани на Македонија - Скопје Надградба на Ovation управувачки систем IVDAM PROCESS CONTROL 181,412,683.00
Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје Градежни работи за изградба на објект 1.12 Реонски центар Аеродром во Скопје Друштво за производство, трговија градежништво и услуги ДЕКОН-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 175,879,000.00
М.Ж. ТранспортАД-Скопје Електрична енергија ЕНЕРГЕТСКА ФИНАНСИСКА ГРУПА АД Софија - Подружница Скопје Република Македонија 153,400,000.00
ЈП Водовод и канализација - Скопје Електрична енергија по спецификација Друштво за производство, трговија и услуги МИСТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 141,600,000.00
Министерство за образование и наука Санација/ адаптација со замена на дотраени градежни материјали и облоги на Блок В и Г од СД “Гоце Делчев”-Скопје Друштво за градежништво, трговија и услуги НБ-ЦОМПАНУ ДОО Тетово 139,149,461.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Услуга од специјализирана работна рака за ремонтни активности во ТЕ Битола за 2016год. и 2017год Друштво за изградба,производство на опрема,монтажа на енергетски и индустриски објекти МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ДОО Скопје 138,062,265.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Светли деривати за сопствени бензиски пумпи за потребите на подружници на АД ЕЛЕМ(Еуродизел БС (ДЕ-V) и Еуросупер БС 95) Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДОО с.Пласница 135,936,000.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Eнергетски кабли со пластична Изолација, Номинален напон U0/U 0,6/1 kV Друштво за производство трговија и услуги МАК КАБ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 135,051,000.00
ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија Лекови за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија Друштво за трговија, производство и услуги ПРОМЕДИКА ДОО Скопје 132,825,000.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Работно коло за млински вентилатор за РЕК Битола Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК АД Сопотница Демир Хисар 130,958,760.00
  • Сподели