• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2017

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2017 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Општина Куманово Превоз на ученици во основни и средни училишта во Општина Куманово Друштво за превоз,производство,трговија и услуги ОЛИ-ТРАВЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 84,297,345.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Сервисирање на моторни возила во ЕВН Македонија Друштво за производство, трговија и услуги ФЛИТ КОНСАЛТИНГ извоз-увоз ДОО Скопје 82,600,000.00
Јавна Здравствена установа ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ ЦО Скопје Набавка на тестови, реагенси и потрошен материјал за имунолошки анализатор модел Immulite Друштво за промет и услуги АВИЦЕНА ДОО експорт-импорт Скопје 81,645,683.00
Општина Тетово Интервентни санациони-градежни работи на инфраструктурни објекти вo Општина Тетово Друштво за градежништво, трговија и услуги НБ-ЦОМПАНУ ДОО Тетово 80,181,000.00
ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија Лекови за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје 78,351,000.00
Општина Струмица Изведба на работи- За изведба на улици и уредување на градежно земјиште по програми за 2017 година на општина Струмица Друштво за производство, услуги и трговија увоз-извоз УНИВЕРЗАЛ ГРАДБА ДООЕЛ Струмица 78,000,000.00
Јавно претпријатие за државни патишта Осветлување на дел од автопат А2 и А4 (делница клучка Хиподром – клучка Белви – клучка Илинден и делница клучка Хиподром – клучка Кадино) Друштво за трговија, производство и услуги ЕЛМОНД ЕЛЕКТРО ДООЕЛ експорт импорт Скопје 77,560,008.00
ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија Скопје Лекови - фактори на коагулација Друштво за увоз-извоз и трговија на големо СЕПТИМА ДООЕЛ Скопје 75,086,823.00
ЈП Македонски шуми п.о - Скопје Нафта и нафтени деривати МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје 73,719,299.00
Министерство за здравство Лекови за лекување на ретки болести Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје 72,494,610.00
  • Сподели