• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2017

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2017 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за образование и наука Откуп на учебници за основно образование и придружен дадактички и работен материјал за адаптираните учебници од странство за учебната 2017/2018 година Друштво за графички услуги и трговија АРС ЛАМИНА ДОО Скопје 124,860,902.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Отстапување на работници за вршење привремени работи преку агенција за привремено вработување Агенција за привремени вработувања АРБЕИТ ДЕ Скопје 124,823,232.00
Министерство за внатрешни работи на РСМ Моторен бензин Еуросупер БС 95 Друштво за трговија на нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 118,000,000.00
Јавно претпријатие за државни патишта Електрична енергија во времетраење од две години ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје, Друштво за снабдување со електрична енергија 118,000,000.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Услуга од специјализирана работна рака за ремонтни активности во ТЕ Битола за 2016год. и 2017год Друштво за градежништво и градежно занаетчиски работи СПЕКТАРТЕРМО ДОО Скопје 112,512,952.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Услуга од помошна и градежна меџанизација за булдожер,камиони,компресор,утоварна лопата-гасеничар,цистерни и автодигалки, за ПЕ Рудници, РЕК Битола Друштво за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола 110,920,000.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Осигурување на имот Друштво за осигурување УНИКА А.Д. - Скопје 110,700,018.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Услуга од специјализирана работна рака за ремонтни активности во ТЕ Битола за 2016год. и 2017год Друштво за изградба,производство на опрема,монтажа на енергетски и индустриски објекти МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ДОО Скопје 109,397,800.00
Јавно претпријатие за државни патишта Реконструкција на државен пат Р2133 делница Ропалце – Матејче - Липково Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје 106,490,436.00
ЈП Комунална хигиена Скопје Услуга за ангажирање на агенција за привремени вработувања Агенција за привремени вработувања Мотиви Скопје 106,200,000.00
  • Сподели