• |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2017

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2017 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Изведба на дел (втора фаза) од инфраструктура за ТИРЗ „Струмица“ и Изградба на пристапен пат до ТИРЗ „Струмица“ Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица 72,098,000.00
Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје Ревизија на вагони и машини Трговско друштво за сообраќај, внатрешен и надворешен промет КВАНТУМ ДОО Скопје 71,980,000.00
Јавно претпријатие за државни патишта Рехабилитација на сообраќајна возна лента на државен пат А1 делница Велес (Штипска клучка) – Градско и Градско – Велес (Штипска клучка) Друштво за производство трговија и услуги ЕСКАВАТОРИ-МК ДООЕЛ увоз-извоз-Скопје 69,609,640.00
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Изведба на надворешна хидротехничка инфраструктура за ТИРЗ Струмица Трговско друштво за производство проектирање и инженеринг ВАРДАРГРАДБА ДОО с. Трубарево - Скопје 69,376,740.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Услуга од специјализирана работна рака за ремонтни активности во ТЕ Битола за 2016год. и 2017год Друштво за проектирање, производство и монтажа на челични конструкции и опрема, увоз-извоз ФАКОМ АД - Скопје 67,699,786.00
Јавно претпријатие за државни патишта Изградба на мост на државен пат Р2136 на река Пчиња кај Коњаре Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица 67,142,000.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Осигурување на имот и други осигурувања на АД ЕЛЕМ Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д.Скопје-Виена Иншуренс Груп 66,000,000.00
ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија Лекови за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија и ЈЗУ Клиничка болница Др. Трифун Пановски Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје 65,958,146.00
ЕВН Електродистрибуција Дооел Скопје, Друштво за дистрибуција на електрична енергија Набавка на нафтени деривати (гориво) со користење на безготовинска картичка за плаќање Друштво за трговија на нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 65,946,183.00
Царинска управа на РМ Набавка на контролни марки за обележување на тутунски добра, меѓупроизводи и етил алкохол Kedra 65,419,200.00
  • Сподели