• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2017

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2017 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
АД Електрани на Македонија - Скопје Резервни делови за парна турбина К-235-130-3М Бал Транс ДОО 65,372,000.00
Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје Градежни работи за изградба на објект Ѓорѓи Василев бр.44 во Струмица Друштво за производство трговија угостителство градежништво и услуги АТРИУМ ДОО увоз-извоз Вевчани С 64,243,049.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Услуга од специјализирана работна рака за ремонтни активности во ТЕ Битола за 2016год. и 2017год Друштво за проектирање, производство и монтажа на челични конструкции и опрема, увоз-извоз ФАКОМ АД - Скопје 63,424,713.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Услуга од специјализирана работна рака за ремонтни активности во ТЕ Битола за 2016год. и 2017год Друштво за услуги, производство и трговија ШКОРПИОН ГРУП увоз-извоз ДООЕЛ Битола 62,795,824.00
Град Скопје Набавка, транспорт и монтажа на реквизити за забавен парк - Скопје. Друштво за производство, трговија и услуги БОМИНГ Оливер и др. ДОО Експорт-Импорт-Скопје 61,509,860.00
Јавна Здравствена установа ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ ЦО Скопје Набавка на апарат за магнетна резонанса со јачина на магнетно поле од минимум 1,5Т Друштво за производство, трговија, услуги и сервисирање ЕКСПЕКТА МЕДИКАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 60,180,000.00
  • Сподели