За една третина зголемени трошоците за новогодишното украсување

  • 05/02/2019

Трошоци за новогодишно украсување 2019

 

 

 

За дочекот на Новата 2019 година се украсија повеќе општини и се потрошија повеќе пари од лани. Локалните власти склучија договори за новогодишно украсување во вкупна вредност од околу 615 илјади евра. 

 

За разлика од претходната година кога улиците и плоштадите за Новата година ги красеа градот Скопје и 18 општини во вкупна вредност од 474 илјади евра, сега, за дочекот на 2019 година тендери за украсување спроведоа 26 општини и Градот Скопје во вкупна вредност од 615.020 евра што е за 30% повеќе од минатата година. 

Дури 55% од парите за новогодишно украсување се потрошија во Скопје и тоа од градските власти и од општините: Карпош, Аеродром, Чаир, Гази Баба, Бутел и Шуто Оризари. Само Град Скопје потроши околу 260 илјади евра што е за 33% повеќе од минатата година. 

lamppp

Гледано од аспект на фирмите кои украсуваат за Нова година, најголем дел од парите ќе завршат кај скопската фирма Линк Медиа Плус која за два договори (со Градот Скопје и со  Општина Струмица) ќе добие над 300 илјади евра, а најголем број договори и тоа дури 11 во вкупна вредност од 185 илјада евра има фирмата Метал-Вет-Ел од Скопје. (Подетален приказ е даден во базата на податоци која е во отворен формат).

Само три општини ги објавија огласите за јавни набавки за новогодишно украсување на крајот од октомври (Охрид, Кавадарци и Прилеп). Сите останати општини тоа го сторија во ноември, а некои дури и во првите денови од декември.

Така, во тендерите на општините Неготино, Шуто Оризари, Карпош и Радовиш крајните рокови за прибирање на понудите истекуваа во периодот од 10 до 20 декември 2018 година. Имајќи предвид дека по прибирање на понудите течат законските рокови за организирање на електронската аукција, за доставување на известувањата за донесената одлука, како и за мирување на постапката додека помине рокот за евентуално поднесување на жалби – останува нејасно како фирмите што победиле на тендерите успеале да ги украсат градовите пред Новата година. Воедно, дополнителен проблем е влијанието што ваквиот начин на спроведување на „новогодишните тендери“ го има врз конкуренцијата.

Градот Скопје огласот за јавна набавка го имаше објавено на крајот од септември и на него традиционално беше добиена една понуда и договорот е склучен со неколкугодишниот носител на оваа набавка кај градските власти, фирмата Линк Медиа Плус од Скопје.

По Градот Скопје, вредносно најголемиот договор го има склучено Општина Струмица и тоа со истата фирма, Линк Медиа Плус, во вредност од 40 илјади евра. На трето место по големината на договорот е Општина Аеродром каде вредноста со пресметан ДДВ изнесува 31 илјада евра и носител на договорот е скопската фирма Метал-Вет-Ел.

Истата фирма е носител и на четвртиот по големина договор за новогодишно украсување и тоа на Општина Охрид во вредност од 30 илјади евра. На петто место е договорот за украсување на Кавадарци, а носител на овој договор е скопската фирма Хонор ДОО во вредност од 24 илјади евра.

Во групата на тендери за набавка на услугата за новогодишно украсување чија вредност со ДДВ е над 20 илјади се и тендерите за украсување на општините Куманово (спроведен од ЈП Куманово паркинг) и Чаир. Договорот за украсување на Општина Чаир е веќе склучен со скопската фирма Метал-Вет-Ел, а истата фирма најверојатно е носител и на договорот склучен со ЈП Куманово паркинг. 

Сите останати договори за јавни набавки се со вредност пониска од 20 илјади евра. Најмалиот договор за јавна набавка на украсување се очекува да го склучи општина Виница и тоа со фирмата Флорис од Кочани во вредност од 1.919 евра со ДДВ. 

 

10 најголеми договори за украсување за 2019

Единица на локална самоуправа       Вредност во евра Фирма - носител на набавка
Град Скопје 259984 ЛИНК МЕДИА ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Општина Струмица 40638 ЛИНК МЕДИА ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Општина Аеродром 31467 МЕТАЛ-ВАТ-ЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Општина Охрид 30292 МЕТАЛ-ВАТ-ЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Општина Кавадарци 24367 ХОНОР ДОО увоз-извоз Скопје
Општина Куманово (ЈП Куманово паркинг)* 23024 МЕТАЛ-ВАТ-ЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Општина Чаир 23024 МЕТАЛ-ВАТ-ЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Општина Прилеп 19724

АДРИА ЛОГИСТИК увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп

и ЕЛЕКТРО-ТОЧИЛА-ИНЖЕНЕРИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп

Општина Радовиш 19175 МЕТАЛ-ВАТ-ЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Општина Гевгелија 17268 МЕТАЛ-ВАТ-ЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

*Вредноста на тендерот за новогодишно украсување на Општина Куманово е проценета вредност, бидејќи ЈП Куманово паркинг којшто го спровел тендерот сè уште нема доставено до Електронскиот систем за јавни набавки податок за вредноста на склучениот договор.

 

Во пресметката на трошоците за новогодишно украсување се вклучени тендерите на 27 единици на локалната самоуправа. 24 од нив имаат доставено информации за склучените договори до Електронскиот систем за јавни набавки. Недостигаат уште финални податоци за украсувањето на општините Куманово, Неготино и Виница. 

 

Методолошки пристап

Основа за пресметка на трошењата на општините за новогодишно украсување се податоците добиени од Електронскиот систем за јавни набавки. Во истражувањето се вклучени сите договорни органи во Република Македонија кои имале ваков вид на набавка во 2018 година. 

 

 

 

Оваа база на податоци која ги содржи сите тендери за новогодишно украсување на општините е овозможена со поддршка од американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД) преку Проектот за граѓанско учество во Македонија. Оваа содржина е одговорност на Центарот за граѓански комуникации и не ги изразува ставовите на УСАИД или Владата на САД.