База на податоци: Концесии на минерални суровини

  • 14/06/2016

Центар за граѓански комуникации

Ова истражување на Центарот за граѓански комуникации е објавено на интернет страницата prizma.mk 
во рамки на Проектот за истражувачко новинарство и соработка помеѓу медиумите и граѓанскиот сектор.