Украсувањето на улиците се откажа, но новогодишните пакетчиња останаа

  • 14/01/2022

База на договори за набавка на новогодишни пакетчиња 2022

 

За разлика од откажаното украсување на градовите и општините за дочекот на Новата 2022 година, државните институции ја продолжија практиката на купување новофодишни пакетчиња за децата. За оваа цел се потрошени 72 илјади евра.

paketcinja 22

Тендери за купување на пакетчиња за новата 2022 година имале 20 институции, додека други 37 институции купиле пакетчиња без примена на Законот за јавните набавки бидејќи вредноста на набавките била помала од илјада евра - колку што изнесува вредносниот праг под кој не важи Законот за јавните набавки. Сепак, и некои од институциите што спровеле тендер набавиле пакетчиња за помалку од илјада евра, но решиле тоа да го направат со примена на Законот за јавните набавки поради поголема трнаспарентност.

Вкупната сума пари потрошени за пакетчиња за новата 2022 година изнесува 72.571 евра, но се очекува оваа вредност да биде уште поголема имајќи предвид дека некои институци се уште ги немаат објавено договорите и вредноста на потрошените пари за оваа намена.

На повеќе од две третини (68 %) од тендерите за набавка на новогодишни пакетчиња била добиена само по една понуда, на помалку од една третина од тендерите имало по две или три понуди. Меѓу фирмите од кои се набавувани новогодишните пакетчиња убедливо води Колид од Колешино од каде се купени една четвртина од пакетчињата.

Најмногу пакетчиња, 3.274 купила Општина Кавадарци, иако со пониска поединечна цена. Блиску, според бројот на купени пакетчиња е и Општина Прилеп со 3.030. Најскапи пакетчиња, како и претходната година, и сега купила Општина Новаци, по 1.377 денари за едно пакетче. Вкупно најмногу пари за пакетчиња, односно околу 10.000 евра потрошил Град Скопје.

Некои институции купиле по неколку видови пакетчиња, поевтини и поскапи. Меѓу институциите кои купиле најскапи пакетчиња, покрај Општина Новаци спаѓаат и Општина Битола по цена од 1.050 денари, Град Скопје по цена од 973 денари, М-НАВ по 853 денари и Министерството за одбрана (МО) по цена од 840 денари. Просечната цена што институциите ја платиле за едно новогодишно пакетче изнесува 566 денари.

 

Сепак, поединечните цени и количините на купените новогодишни пакетчиња се познати само за оние институции кои имале тендер за оваа намена, но не и за останатите 37 кои купиле пакетчиња за пониска вкупна вредност од законскиот лимит за спроведување на тендер. 

Базата на податоци за јавните набавки на новогодишни пакетчиња во отворен формат е дадена во прилог на оваа анализа. 

паке 22

Основа за пресметка на трошењата на институциите за новогодишни пакетчиња се податоците од вредноста на склучените договори за јавни набавки објавени на Електронскиот систем за јавни набавки. Нема податоци дали институциите ги купиле сите договорени количини на пакетчиња. Во истражувањето се вклучени сите договорно органи во Република Северна Македонија кои имале ваков вид на набавка во 2021 година.

 

*      *      *

 

Годишната програмата на Центарот за граѓански комуникации е поддржана од програмата Цивика Мобилитас.

Содржината на оваа анализа е единствена одговорност на Центарот за граѓански комуникации и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Цивика мобилитас, на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) или на организациите што ја спроведуваат.