• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2013

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
АД Електрани на Македонија - Скопје Услуга од ископ на јаглен и јаловина од свлечиштето на микролокација - 3 во Рудник Суводол - РЕК Битола, со дотур на дробен јаглен на транспортерот ИТУ 2 во склоп на системот за јаглен со дисконтинуирана технологија според Дополнителниот рударски проект Друштво за градежништво, транспорт и трговија ТРАНС МЕТ ДОО Скопје 2,360,000,000.00
Агенција за електронски комуникации Изградба на антенски систем за контрола и мониторинг на радиофреквенции на територија на Република Македонија Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје 1,084,706,000.00
Министерство за финансии Градење на објектот на Министерството за финансии Трговско друштво ЛСГ БИЛДИНГ СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје 952,260,000.00
АД Електрани на Македонија - Скопје ЈН 01-201/2013 Услуги од користење на помошна механизација на повик за потребите на подружница РЕК Битола Друштво за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола 886,180,000.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Набавка на услуги за обезбедување на имот и лица Друштво за услуги СЕКЈУРИТИ ГРУП СЕРВИСИС ДООЕЛ Скопје 725,700,000.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Изградба на нов административен објект “Деловна зграда АД ЕЛЕМ ” STRABAG AG 715,100,812.00
Министерство за правда, Управа за извршување на санкциите Изградба и реконструкција на објекти во комплексот на Казнено-поправен дом Идризово (Општина Гази Баба, Скопје) Хемкостав А.Д - Подружница Скопје 695,946,300.00
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија Изведување на градежни работи за реконструкција на фасадата и илуминација на објектот на Владата на Република Македонија Друштво за градежништво, трговија и услуги БАУЕР БГ ДОО Скопје 571,891,720.00
Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје Градежни работи за изградба на објект Босна и Херцеговина Б 9.3 О-4 во Скопје Друштво за проектирање и градежништво ИМПЕКСЕЛ 2 ДООEЛ увоз-извоз с.Дебреше Гостивар 526,252,807.00
Министерство за култура Изведување на градежно – занаетчиски работи со ентериерна обработка за музејска поставка на објект Археолошкиот музеј, Скопје Градежно трговско друштво БЕТОН-ШТИП акционерско друштво Штип 497,683,492.00
  • Сподели