• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2013

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
ЕВН Македонија АД- Скопје Целосно електронски трифазни броила за директно приклучување Друштво за трговија, производство, услуги и сервис ИСКРА АТГ ДОО Скопје 434,026,656.00
Агенција за државни патишта Изградба на регионален пат Р2138, врска со регионален пат Р2134, со населбата Сончев Град Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје 412,308,315.00
Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје Градежни работи за изградба на станбено деловен објект 3.1 (08.01) Комплекс Источна индустриска зона во Скопје Трговско друштво за производство проектирање и инженеринг ВАРДАРГРАДБА ДОО с.Трубарево - Скопје 403,963,788.00
Управа за заштита на културното наследство Изведување работи на Возобновување на Светиклиментовиот универзитет на Плаошник Охрид (објекти: Богословски факултет, Манастирски конак, Резиденцијален објект, Компјутерски центар, Афилијации на светски универзитети) според Основен проект , со предмер и под конзерваторски надзор, Охрид Друштво за трговија и услуги Петар Митаноски МИТАН-ПРОМ Охрид ДООЕЛ 400,406,357.00
Министерство за здравство Изведба на градежни и градежно-занаечиски работи за изградба на објект за позитронска емисиона томографија – ПЕТ Центар Скопје STRABAG AG 381,140,000.00
Агенција за државни патишта Изградба на регионален пат Р29272, делница Опаје – Белановце – Станчиќ, граница со Косово ISA 2000 LTD 375,240,000.00
Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати Набавка на 1 нафтен дериват ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје 302,914,260.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Целосно електронско трифазно броило за директно приклучување бр. 04/13-01-МК Друштво за трговија, производство, услуги и сервис ИСКРА АТГ ДОО Скопје 292,640,000.00
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија Изведување на градежни работи на фасадата на објектот Државни институции и Факултет за драмски уметности Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје 269,040,000.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Реконструкција и доградба на деловен објект Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје 265,886,381.00
  • Сподели