• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2013

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
ЕВН Македонија АД- Скопје Eнергетски кабли со пластична Изолација, Номинален напон U0/U 0,6/1 kV Друштво за производство трговија и услуги МАК КАБ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 82,600,000.00
Град Скопје Реконструкција на ул.Митрополит Теодосиј Гологанов - трета фаза, согласно предмер пресметка врз основа на основен проект со тех. бр.122/2012 и 123/2012, изработен од Чакар Партнерс Друштво за градежништво, транспорт и трговија ТРАНС МЕТ ДОО Скопје 80,976,055.00
Министерство за транспорт и врски Изградба на колекторски систем на речното корито на река Кратовска во населено место Кратово, општина Кратово по принцип „клуч во раце“ Друштво за градежништво, транспорт и трговија ТРАНС МЕТ ДОО Скопје 80,801,504.00
Општина Центар Изградба, реконструкција и санација на јавни површини изработени од асфалт на територија на Општина Центар - Скопје Бал Транс ДОО 80,000,000.00
Агенција за државни патишта Изведба на ентериер на комплексот “Македонско село“, на локалитет с. Горно Нерези – Скопје Друштво за градежништво, трговија и услуги БАУЕР БГ ДОО Скопје 79,606,513.00
ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија Лекови за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија и ЈЗУ клиничка болница Битола за 2013 година Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје 78,313,715.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Систем за следливост на движење и мерење на количините на јаглен и мерење на активност на придружна механизација Друштво за производство, трговија и услуги БРАНСИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 78,222,200.00
Министерство за внатрешни работи на РСМ Регистарски таблици на моторни и приклучни возила и пробни таблици за моторни и приклучни возила за период 2013-2016 година и Регистарски таблици на Полицијата за период 2013-2016 година Друштво со ограничена одговорност РАДЕ КОНЧАР-КОНТАКТОРИ И РЕЛЕИ-Скопје 76,648,906.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Изработка на инфструктурни и основни проекти со вклучена ревизија Друштво за производство, инженеринг, трговија и консалтинг за течни и гасовити горива ЕНЕРГО СИСТЕМ Михајло и Зоран ДОО увоз-извоз Скопје 76,346,000.00
Јавно претпријатие за државни патишта Надзор над одржување на државни патишта во времетраење од три години Друштво за градежништво, промет и услуги ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др.ДОО Скопје 75,520,000.00
  • Сподели